Vernieuwde opleidingsvorm NHV handbaltrainer/coach

Op donderdag 20 april is er om 21 uur een informatie-uurtje voor alle belangstellenden in de kantine van de Hoepel.

Om de opleidingen meer aan te laten sluiten op beschikbare tijd en ambities zal de opleiding tot Handbaltrainer 2 (HT2) modulair worden aangeboden. Dat betekent dat belangstellenden zich kunnen aanmelden voor één of meerdere modules. Via het volgen van deze modules kan uiteindelijk naar een diploma HT2 worden gewerkt om daarna weer te kunnen instromen in een opleiding Handbaltrainer 3. 

Het is belangrijk te weten wat deelnemers kunnen en mogen verwachten.

De doelen en verwachtingen van verenigingen en deelnemers kunnen divers zijn:

  • wil je alleen maar basiskennis en verder niets?
  • weet je nog niet of je (op termijn) een diploma wilt halen?
  • wil je een HandbalTrainer 2-diploma halen?

De opzet is dusdanig flexibel dat iedereen kan deelnemen! 

Wil je alleen maar basiskennis en verder niets?

Dan schrijf je je in voor een module die je wenst te volgen. Je neemt deel en verder hoef je niets te doen! Wij adviseren de mensen die nog nooit “les gegeven hebben” en minder bekend zijn met leerprocessen, minimaal de modules methodiek en didactiek te volgen. Daarbij krijg je voldoende handvatten om op verantwoorde wijze een training te kunnen geven. 

Je weet nog niet of je een diploma wilt halen?

Je schrijft je in voor één of meerdere modules en geeft daarbij aan dat je nog niet zeker weet of je naar een diploma toe wilt werken. Per module, waarvoor je je hebt ingeschreven, maak je portfolio-opdrachten en als deze voldoende zijn beoordeeld, dan ontvang je een certificaat. Het kan zijn dat je door omstandigheden slechts voor één module inschrijft. Je kunt je later altijd voor aanvullende modules aanmelden. Met deel-certificaten kun je uiteindelijk naar een diploma toewerken. Daar waar in het verleden een HT2-cursus binnen 6 tot 9 maanden diende te worden afgerond, stellen wij nu dat je 2 jaar de tijd krijgt om de benodigde modules te volgen en de portfolio-opdrachten hierbij te maken. Bij voldoende beoordeling kun je een Proeve van Bekwaamheid aanvragen. 

Wil je een HandbalTrainer 2-diploma halen?

Je schrijft je in voor een aantal modules dat (minimaal) nodig is om tot een diploma te komen. Zie schema hieronder. Je geeft dan aan dat je een diploma wilt halen. Het kan zijn dat een bepaalde module niet in je directe omgeving gepland staat en dat je voor deze module iets verder moet reizen. Je kunt dus zelf redelijk bepalen in welk tempo je wilt werken. Als je het HT2-diploma wilt halen, dan dien je meerdere modules verplicht te volgen, de bijbehorende portfolio-opdrachten te maken om uiteindelijk een Proeve van Bekwaamheid af te kunnen leggen. Ook hier stellen wij dat de termijn waarbinnen je de Proeve van Bekwaamheid aanvraagt op 2 jaar. Logischerwijs dient aan alle voorwaarden te zijn voldaan. 

Welke modules zijn beschikbaar?

In onderstaand schema is duidelijk gemaakt welke “losse” modules te volgen zijn, hoeveel tijd per module en welke modules deel uit maken van de stappen naar een HT2-diploma.

Wij adviseren diegenen die door willen stromen naar de HT3-opleiding ook te kiezen voor de module A-jeugd/senioren.