Statuten

Akte van oprichting 27-5-1981

                                                                    download PDF versie  

 

1.        Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam “H.V.W. Gebr. Centen Bouw”. Zij heeft haar zetel in Wanroij

2.        Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het handbalspel en aanverwante takken van sport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Het houden van wedstrijden
  2. Oefening van de leden en aspirant-leden te verzorgen
  3. Evenementen op het gebied van de handbalsport te organiseren
  4. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden

3.        Leden, begunstigers en Ereleden

 1. Leden van de vereniging zijn zij die zestien jaar en ouder zijn, de handbalsport actief beoefenen of beoefend hebben of deze bevorderen, en als zodanig na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Aspirant-leden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet, met inachtneming van lid 3 van dit artikel, de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Ook omtrent hun toelating beslist het bestuur, na schriftelijke aanmelding.
 3. Leden zowel als aspirant-leden kunnen worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën, nader te regelen in het huishoudelijk reglement. Voor de bepaling van de categorie tot welk een lid behoort, zal zijn leeftijd op één januari van het lopende verenigingsjaar gelden.
 4. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig door de voorzitter zijn geïnstalleerd, op voordracht van het bestuur, of ten minste tien stemgerechtigde leden, en na bekrachtiging door een met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Begunstigers van de vereniging zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage.
 6. Aspirant-leden, begunstigers en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

4.        Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. Het overlijden van het lid
  2. Opzegging door het lid
  3. Opzegging namens de vereniging
  4. Ontzetting
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap tussentijds worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste – in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken – schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep, dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. Mocht hieraan binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, dan vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

5.        Jaarlijkse bijdragen en andere verplichtingen van de leden

 1. De leden, aspirant-leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

6.        Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen die tenminste de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden tezamen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden, moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

7.        Bestuursfuncties en -termijn

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden de secretaris en de penningmeester, alsmede een plaatsvervangende voorzitter en vervolgens een plaatsvervangend secretaris.
 2. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdsvak van drie jaar en treden af volgens een nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. Overlijden
  2. Beëindiging van het verenigingslidmaatschap
  3. Opzegging door het bestuurslid
  4. Periodiek aftreden, zonder opnieuw als bestuurslid benoemd te worden
  5. Ontslag door de algemene vergadering
  6. Schorsing door de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 4. Een bestuurslid, die in een tussentijdse vacature is benoemd, treed niet noodzakelijkerwijs in de functie zoals bedoeld in artikel 7 lid 1, welke  het bestuurslid bekleedde, in wiens plaats hij treedt.

8.                 Bevoegdheden bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. De vereniging wordt in- en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris c.q. de plaatsvervangend secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in- en buiten rechten vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter, tezamen met de secretaris c.q de plaatsvervangend secretaris.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende na door het bestuur verkregen machtiging.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zicht voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
  1. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
  2. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend
  3. Het aangaan van dadingen
  4. Het optreden in rechteOp het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en/of adviseurs. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, hetwelk tevens hun taak, werkwijze en beloning vaststelt en regelt of en in hoeverre zij de vereniging kunnen verbinden, volgens zodanig bij afzonderlijk door het bestuur vast te stellen reglement of door deze vast te stellen regels.
 6. De stemmingen in het bestuur geschieden op dezelfde wijze als in artikel 9 lid 4 t/m 7 bepaald.

9.                 Algemene vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de staturen aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Alle leden van de vereniging en de aspirant-leden hebben toegang tot de vergadering. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen. Niemand kan als gemachtigde voor meer dan één lid optreden.
 3. Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zulks echter met uitzondering van besluiten zoals vermeld in artikel 13.
 4. Stemming over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of dichtgevouwen briefjes.
 5. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Is deze meerderheid bij eerste stemming niet verkregen dan heeft een tweede stemming plaats. Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, wordt herstemming gehouden tussen het dubbeltal dat bij de twee vrije stemmingen de meeste stemmen op zich heeft verenigd of hebben meer personen de meeste doch evenveel stemmen verkregen tussen al deze personen en is hij die dan de meeste stemmen verkrijgt, de benoemde. Staken de stemmen bij deze laatste stemming dan beslist het lot.
 6. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen.
 7. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

10.           Leider der vergadering en notulen

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de Voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden op dezelfde dag of op de eerstvolgende algemene vergadering wel of niet gewijzigd vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en de secretaris c.q. hun plaatsvervangers ondertekend.

11.           Jaarverslag

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, dat samenvalt met het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 2. Bij deze jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag aan de vergadering uitbrengt.
 3. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering danwel voormelde commissie, gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangend de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.

12.           Bijeenroeping algemene vergadering

 1. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, dan wel wanneer een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indient. Het bestuur is alsdan verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan.
 2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien dagen, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het ledenregister, ofwel per advertentie in een plaatselijk blad of convocatie in het clubblad.

13.           Statutenwijziging en ontbinding

 1. Wijziging van de statuten, danwel ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
 2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts genomen worden mits:
  1. De vergadering met een oproepingstermijn van tenminste een en twintig dagen speciaal hiertoe is bijeengeroepen
  2. Op deze vergadering tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en het desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
  3. Bij de oproeping is gevoegd een afschrift van het betreffende voorstel waarin letterlijke tekst van dit voorstel is opgenomen.
 3. Indien minder dan twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen, doch niet eerder dan een en twintig dagen na de eerste, in welke vergadering tot de voorgestelde statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

14.           Vereffening

 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regels zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

15.           Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten of de bepalingen van de wet. 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.