Stichting de Derde Helft

De stichting heeft tot doel:

  1. Het beheren van de sportkantine.
  2. Het bevorderen van de saamhorigheid tussen de te Wanroij gevestigde verenigingen welke gebruik maken van de sporthal enerzijds en tussen haar leden anderzijds.
  3. Het ondersteunen van de financiële positie van handbalvereniging HVW  middels het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins, met dien verstande dat deze ondersteuning of hulp nimmer aan individuele personen kan worden verstrekt.
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorengaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.