lidmaatschap

Aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het inschrijfformulier. Voor minderjarige leden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. De schriftelijke aan- of afmelding dient altijd te worden geadresseerd aan het bestuur via ledenadministratie(@)hvwanroij.nl Een mondelinge afmelding is onvoldoende. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging  worden toegelaten, worden aangemeld bij de het Nederlands Handbal Verbond met uitzondering van recreanten. Leden zijn verplicht onverwijld het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer of email adres. 

Het contributie- c.q. verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van enig jaar. Opzegging dient met inachtneming van 1 maand opzegtermijn te zijn geschiedt voor 1 mei van enig jaar. 

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering (ALV) worden voorgelegd. 

 

CONTRIBUTIE 

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld en in de daaropvolgende maand geïnd. De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd. Indien de contributie niet automatisch kan worden geïncasseerd, volgt een schriftelijke oproep tot betaling. Indien 30 dagen na deze oproep de contributie niet is overgemaakt, zal een aanmaning volgen waarop de contributie is verhoogd met een boete van 10%. De statuten voorzien in de verdere gevolgen bij wanbetaling. Er wordt een korting van € 10,- verrekend op de contributie voor leden van 17 jaar en ouder die op de jaarlijkse ALV aanwezig zijn geweest of zich correct hebben afgemeld voor deze ALV. 

Leeftijd   & categorie Vastgesteld door het NHV

contributie

5 – 6 Kabouters

35,-

7 – 8 F jeugd (mini’s)

55,-

9 – 10 E jeugd

75,-

11 – 12 D jeugd

95,-

13 – 14 C jeugd

115,-

15 – 16 B jeugd

135,-

17 – 18 A jeugd

155,-

Vanaf 19 Senioren

175,-

Min. 30 Recreanten

116,-

 Belangstellenden mogen 3 keer gratis mee trainen. Indien iemand zich tijdens het verenigingsjaar aanmeldt, bedraagt de contributie een gedeelte naar rato van het verenigingsjaar. Dit zal minimaal €25,- zijn in verband met de af te sluiten verzekering, bondscontributie en administratieve kosten. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het hele verenigingsjaar verschuldigd. In bijzondere gevallen mag het bestuur besluiten dat alleen de afdracht aan het NHV betaald dient te worden.

 

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.