Contributie inning 2020-2021

Beste leden en ouders van leden,

Ondanks de COVID beperkingen en de tijdelijke competitiestop wordt er achter de schermen op verenigings- en bondsniveau druk gewerkt aan de hervatting van de competitie. Naar het zich nu laat aanzien zal dit begin januari plaatsvinden. We hebben op de ALV van afgelopen september gesproken over deze ongewone situatie en de impact die dit heeft op de financiële situatie van de vereniging. Ook hebben we toegelicht (*) wat dit voor gevolgen heeft voor de contributie en inning daarvan.  

Hierbij willen we laten weten dat de incasso van de contributie seizoen 2020/2021 omstreeks 25 november zal plaatsvinden. Benieuwd naar wat er bij jou wordt afgeschreven aan contributie? Klik hier. Peildatum is de leeftijd op 31 december van het huidige seizoen.

Er wordt een korting van € 10,- verrekend op de contributie voor leden van 17 jaar en ouder die op de jaarlijkse ALV aanwezig zijn geweest of zich daarvoor correct hebben afgemeld.

Met vriendelijke groet,

Bouwcenter Centen HVW

*)

De inning van contributie bij leden mag volgens de juridische adviseurs van NOC*NSF en NHV gewoon doorlopen, ook al is de vereniging dicht voor competitie of trainingen. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als lid ben je akkoord gegaan met de verenigingsstatuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken.

Bij betaling van contributie aan een vereniging is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het lid zijn van een sportschool, geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Als een training of competitiewedstrijd niet kan doorgaan, staat dat los van het betalen van de contributie. Het kan wel zo zijn dat u als bestuur de vereniging, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, laat besluiten de inning van de contributie uit te stellen. Ook kunt u besluiten tot het, eventueel tijdelijk, verlagen van de contributie. Let wel, dit kan alleen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Opgemerkt dient te worden dat de Algemene ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie wel in het belang van de individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.