NHV aandachtspunten zaalcompetitie 2018-2019

Digitaal Wedstrijdformulier
We werken alleen nog maar met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Met het invullen van de eindstand in de app, wordt deze direct verwerkt in Sportlink. Vanaf dit jaar wordt de procedure aangescherpt. Scheidsrechters dienen vóór de wedstrijd beide teamopgaven goed te keuren, zodat deze voor beide teams tijdens de wedstrijd inzichtelijk zijn. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter de wedstrijd direct in de app te verwerken. Dit mag dus niet meer ’s avonds thuis of door iemand van de thuisclub gebeuren. Als een wedstrijduitslag per abuis verkeerd wordt ingevoerd, is een mail naar competitie@handbal.nl voldoende om deze te laten controleren en indien nodig te laten corrigeren.

Zorg er voor dat 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de teamopgave is doorgestuurd naar de scheidsrechters. Het te laat doorsturen drukt m.n. op de zaaltijden (lees laatste wedstrijd van de dag).

Verplaatsen wedstrijden
Bij het verplaatsen van wedstrijden maken we een verschil tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden binnen de wedstrijdsport worden niet verplaatst. Alleen in exceptionele gevallen kan er contact opgenomen worden met het bondsbureau voor nader overleg.

Wedstrijden in de breedtesport kunnen alleen verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de tegenstander niet akkoord dan blijft de wedstrijd staan op de geplande tijd. Clubs dienen dit onderling via Sportlink Club te regelen. Zie de handleiding: https://www.handbal.nl/competities/competitie-zaken/wijzigen-wedstrijd/.

Teamopgaven / rugnummers
Alleen bij de E en F jeugd is een teamopgave van 5 spelers voldoende. Bij alle overige categorieën dient de teamopgave minimaal 8 spelers te bevatten.
Wij attenderen alle verenigingen op het feit dat de teamopgaven gevuld dienen te zijn met namen van speler/speelsters die daadwerkelijk in dat team spelen.
Rug- en borstnummers zijn verplicht vanaf C-Jeugd.

Het invoeren van de spelersnamen op de teamopgaven kan alleen in Sportlink Club gedaan worden en moet uiterlijk 2 weken voor de eerste competitiewedstrijd erin staan. Het invoeren van de rugnummers kan zowel in Sportlink Club als in de HandbalNL app gedaan worden. Door aan iemand de functie “teammanager” toe te wijzen per team, kan deze de rugnummers invoeren via de app. Deze worden dan standaard overgenomen op het DWF voor het gehele seizoen en kunnen uiteraard ook tussentijds nog gewijzigd worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van Sportlink inzake de functie “teammanager”.

Het kan max. 14 dagen duren voordat wijzigingen gedaan in de teamopgave in Sportlink Club ook zichtbaar zijn in de app. Zowel alle spelers als staf moeten anders in voorkomende gevallen handmatig in de app toegevoegd worden aan het DWF via zoekfunctie speler/staf ( + plusteken rechts boven bij Spelersopgaaf). Wanneer dit niet mogelijk is, dienen zij vermeld te worden bij opmerkingen.

Sleeves en leggings
Wij attenderen alle clubs op het feit dat leggings en sleeves dezelfde kleuren moeten hebben als respectievelijk de broekjes en de shirts (hoofdkleur).

Aantal wedstrijden meespelen in hoger team;
Het aantal wedstrijden dat men in de zaal mee mag spelen met een hoger team is vastgesteld op 10 wedstrijden. Dit geldt voor alle poules en categorieën. Spelers uit een lagere leeftijdscategorie mogen onbeperkt meespelen in een hogere leeftijdscategorie. Verenigingen dienen zelf bij te houden hoe vaak een speler in een hoger team meespeelt en zich “vast” speelt in een hoger team. De speelgerechtigdheid wordt wekelijks door ons gecontroleerd. Ongerechtigde spelers worden beboet.

NB: ten aanzien teamopgave (landelijke) beker:
Hiervoor gelden de teamopgaven zaal. De bekerwedstrijden worden niet meegerekend in het aantal wedstrijden meespelen in hoger team. Echter op het moment dat men in de competitie in een hoger team is vast gespeeld (10+1), mag men ook niet meer meedoen met (beker)wedstrijden in een lager team.

Uitzondering:
E en F jeugd mogen binnen hun eigen categorie onbeperkt met een hoger team meedoen. Wel moet er gespeeld worden conform teamopgave. Deze moet derhalve aangepast worden.

Uitslagen/standen E-F jeugd;
Uit oogpunt van spelplezier zullen uitslagen en standen van de E- en F-jeugd niet worden gepubliceerd. Spelplezier & leren is in deze categorie belangrijker dan winst of verlies.

Dispensaties:
Spelers aan wie dispensatie is verleend mogen alleen uitkomen in het team waarvoor deze dispensatie is verleend. Zodra zij meespelen in een ander (lees hoger) team komt de dispensatie te vervallen. Teams met dispensatiespelers kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap c.q. zijn uitgesloten voor het spelen van een NK. De uitslagen en standen van teams met dispensatieteams blijven staan.

Goedgekeurde dispensatieaanvragen worden in de maanden juli en augustus verwerkt in Sportlink. Daarna kunnen de verenigingen zelf de spelers toevoegen aan de teamopgave. Dit geldt eveneens voor de dispensaties t.b.v. samenwerkende teams. Indien een dispensatie aanvraag door ons wordt afgekeurd, wordt er z.s.m. contact opgenomen met de desbetreffende vereniging.

In Sportlink Club kan onder verenigingen >dispensaties ingezien worden wanneer dit is verwerkt door ons. Wanneer betreffende speler/ster hierna niet direct zichtbaar is bij de spelersopgave van het team, dan kan deze toegevoegd worden aan de teamopgave via tabblad bondsdeelnemers > zoek lid.

Overschrijvingen:
LET OP! De overschrijvingsregeling is gewijzigd. Informeer uw leden!!!
Alle overschrijvingen verlopen via Sportlink Club.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. (In afwijking van de reglementen kan een speler ten gevolge hiervan meer dan eenmaal per competitiejaar overschrijving worden verleend.)

Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. Aanvragen buiten de tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen.

NB: De nieuwe overschrijvingsperiode is inmiddels breed door het NHV gecommuniceerd. Echter wij realiseren ons dat het in gang zetten van de communicatie versus de deadline van de overschrijvingsperiode (te) kort op elkaar zit. Derhalve heeft het bondsbestuur gemeend om eenmalig een overgangsperiode te hanteren voor de tweede divisie en lager tot en met 14 september 2018. Alle overschrijvingsverzoeken na 14 september worden niet meer in behandeling genomen. LET OP!! Dit geldt niet voor eerste divisie en hoger.

Pasfoto’s in HandbalNL app
Van iedereen die deelneemt aan een wedstrijd (alle niveaus) moet een pasfoto in Sportlink staat (spelers, coaches, begeleiders). Geen pasfoto in Sportlink = niet spelen. Ook niet met een legitimatiebewijs. Dit om reden dat men conform wedstrijdreglement artikel 27 lid 1 B in het bezit dient te zijn van een door het bondsbestuur uitgegeven legitimatiebewijs. Een rijbewijs of paspoort is niet een door het NHV uitgegeven legitimatiebewijs, zie ook artikel 2 algemeen reglement. Het invoeren van een pasfoto in de HandbalNL app kan op twee manieren. Enerzijds voor de vereniging, anderzijds door het lid zelf middels de HandbalNL app via instellingen.

Voor het aanpassen en invoegen van een foto in Sportlink gelden net als vorig seizoen de volgende regels:
– Een foto vervangen kan alleen in de periode van 1 juli t/m 31 augustus. Let op: Leden kunnen zelf in deze periode een pasfoto toevoegen in de app.
– Een foto toevoegen bij een lid, waarbij nog geen foto staat kan altijd. Let op: eenmaal toegevoegd kan deze niet meer gewijzigd worden!
– De foto van een lid moet identiek zijn aan het uiterlijk van het lid.

Voor uitleg over het toevoegen van een pasfoto klik hier.

Omdat wij zien dat er niet altijd gehoor wordt gegeven aan het voldoen aan de verplichting van een pasfoto in Sportlink nemen wij strenge maatregelen. Geen pasfoto in Sportlink = niet spelen. Ook niet meer met een legitimatiebewijs.

Wedstrijdreglement artikel 27 lid 1 B.:
voorwaarde om te mogen spelen indien men in het bezit is van een door het bondsbestuur uitgegeven legitimatiebewijs. Daarnaast staat in het algemeen Reglement dat verenigingen verplicht zijn hun leden te registreren op een door het NHV bepaalde wijze. Dat is dus ook het invoeren van een pasfoto. Een rijbewijs of paspoort is niet een door het NHV uitgegeven legitimatiebewijs, zie ook artikel 2 algemeen reglement;

NB: het wijzigen van persoonsgegevens van kinderen is veranderd i.v.m. de nieuwe AVG wet.
De club moet hiervoor het e-mailadres van de ouder/verzorger registreren bij de gegevens van het kind in Sportlink Club.

Zie onderstaande handleiding: https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149838-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar.

Lidmaatschap
Iedereen, die op welke wijze ook deelneemt aan het wedstrijdgebeuren, moet lid zijn van het NHV. Dit geldt voor alle categorieën. Niet spelende leden (scheidsrechters, coaches, tijdwaarnemers, begeleiders etc.) kunnen geregistreerd worden zonder spelactiviteit. De kosten hiervoor bedragen € 10,– per jaar. Deze leden vallen dan ook onder de (secundaire) NHV-verzekering en kunnen ook gebruik maken van de HandbalNL app.

Samenwerkingsovereenkomsten
Samenwerkingsovereenkomsten dienen jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd voor 1 april

Verenigingsgegevens in Sportlink
Wij doen steeds meer digitaal. Het is daarom belangrijk dat de verenigingsgegevens in Sportlink up to date zijn

Ongewenst gedrag
In november hebben wij alle voorzitters een email gestuurd waarin wij onze bezorgdheid uitspraken over het gedrag in- en rondom de velden. Helaas moeten wij aan het eind van het seizoen constateren dat het ongewenste gedrag nog steeds toeneemt op alle niveaus (vanaf E jeugd). Wij maken ons grote zorgen hierover!. Met name onze officials moeten het ontgelden. Dit draagt niet bij aan het behoud van onze scheidsrechters c.q. vrijwilligers in het algemeen. Ook voor deze mensen is handbal hobby. Zonder deze mensen geen handbal.

Wij hechten zeer veel waarde aan een respectvolle bejegening van o.a. onze officials en wij attenderen alle verenigingen op het feit dat de thuisspelende vereniging ten alle tijde verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid in de sporthal c.q. op het veld. Wij roepen daarom alle besturen op hier alert op te zijn en daar waar nodig, tegen dit gedrag op te treden.

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen wij hier streng tegen op gaan treden. Dit geldt ook voor ongewenste uitlatingen op social media. Dit met verwijzing naar onderstaand artikel van het Wedstrijdreglement NHV:

Artikel 8 – Ordemaatregelen
1. Een vereniging is verplicht al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens en na de wedstrijd de orde te handhaven en de persoonlijke veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen.
2. Het Bondsbestuur kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de naleving van die voorschriften.

alsmede onderstaand artikel van de Statuten NHV:

Artikel 5 – Algemene rechten en verplichtingen
Lid 1: Leden van het NHV zijn verplicht:
sub d: de belangen van het NHV en/of van de handbalsport in het algemeen niet te schaden.

Aanpassen huishoudelijk reglement / Statuten verenigingen
In verband met wederom extreem veel last minute mutaties (indeling + het concept programma al klaar), waardoor andere teams zwaar gedupeerd worden, zullen wij de kosteloze terugtrekdatum volgend jaar naar voren halen en wel naar 31 mei. Dit betekent dat alle clubs eerder overzicht moeten hebben over het aantal opzeggingen. Ons dringende advies is dan ook om het huishoudelijk reglement c.q. de statuten hierop aan te passen om zo hoge kosten te vermijden.

Website
Bij geschillen in het competitieprogramma zijn Sportlink Club en de HandbalNL app bindend, hier staat altijd het meest actuele programma vermeld.

Het NHV competitieteam wenst een ieder heel veel succes en veel spelplezier in seizoen 2018-2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.